عمریست  لحظه لحظه  دلم بیقرار توست

چشـمم به راه مانـده  و در انتظـار توست

انـگار   روح   از   بدنـم   پر کشـیده اسـت

یک جسم بی تـحرک و جانم  کنار توستبی  تو   دلــم   شبــیه  دل بیــقرار هــــا

دارم   در   انتظـــارت   از  او انـــتظارهــــا

ما  ان قبـــیله ایم که محـــــروم مانده ایم

ماننـــد   قــصه ی  پســــر مهــــزیارهـــا


خورشیـــد   اســمان   ز پــس  ابر  در بــیا

دنــدان   گذاشــتیم   بروی   جــگر     بیـــا

جــاده  به هر  کجا که  تویی پهن می کنیم

دلواپســـیم   تو   رو    خـــدا  زودتــــر بیــــا


من   کــه   مــسا فر   ســفر    جــمکرانیــم

اصــــلا   فدای   بی کســـی   تو  جوانیــــم

گریه   برای   غربت   چشمت   وظیفه  است

دنبال   اشــک هـــای    امـــام   زمـــانـــیم


ما را   ببخش    از   عشق  تو  دیوانه نیستیم

با زائـــران    چــشم    تو   بیــگانه   نیســتیم

از صــبح شــنبه تا شـــب جمعه بیـــــا بیــــا

جمــــعه    برای    امدنــــت    خانه نیســــتیم