شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

گمنام

+ در آينده اي نزديک نگاهي به دور و برت بينداز يک وقت هايي مي شود که خودت را تنها چادريِ- کلِ خيابان مي بيني لبخند بزن، رو به آسمان کن و بگو: خدايا ممنونم که بهم اجازه دادي بين همه ي اين آدماي رنگ وارنگ يه دونه باشم. شک نداشته باش که اين يک فرصتِ ويژه است تا برايِ او (خدا) هم يکي يک دانه باشي..
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top